القُرْآن

Français عربية 日本語
< سورة سابقةملخصسورة التالية >

Basmalah


Sourate 34 verset 1

Sourate 34 verset 2

Sourate 34 verset 3

Sourate 34 verset 4

Sourate 34 verset 5

Sourate 34 verset 6

Sourate 34 verset 7

Sourate 34 verset 8

Sourate 34 verset 9

Sourate 34 verset 10

Sourate 34 verset 11

Sourate 34 verset 12

Sourate 34 verset 13

Sourate 34 verset 14

Sourate 34 verset 15

Sourate 34 verset 16

Sourate 34 verset 17

Sourate 34 verset 18

Sourate 34 verset 19

Sourate 34 verset 20

Sourate 34 verset 21

Sourate 34 verset 22

Sourate 34 verset 23

Sourate 34 verset 24

Sourate 34 verset 25

Sourate 34 verset 26

Sourate 34 verset 27

Sourate 34 verset 28

Sourate 34 verset 29

Sourate 34 verset 30

Sourate 34 verset 31

Sourate 34 verset 32

Sourate 34 verset 33

Sourate 34 verset 34

Sourate 34 verset 35

Sourate 34 verset 36

Sourate 34 verset 37

Sourate 34 verset 38

Sourate 34 verset 39

Sourate 34 verset 40

Sourate 34 verset 41

Sourate 34 verset 42

Sourate 34 verset 43

Sourate 34 verset 44

Sourate 34 verset 45

Sourate 34 verset 46

Sourate 34 verset 47

Sourate 34 verset 48

Sourate 34 verset 49

Sourate 34 verset 50

Sourate 34 verset 51

Sourate 34 verset 52

Sourate 34 verset 53

Sourate 34 verset 54


Parole de Dieu révélée à Sayyidina Muhammad, paix et prière soit sur lui.