القُرْآن

Français عربية 日本語
< سورة سابقةملخصسورة التالية >

Basmalah


Sourate 36 verset 1

Sourate 36 verset 2

Sourate 36 verset 3

Sourate 36 verset 4

Sourate 36 verset 5

Sourate 36 verset 6

Sourate 36 verset 7

Sourate 36 verset 8

Sourate 36 verset 9

Sourate 36 verset 10

Sourate 36 verset 11

Sourate 36 verset 12

Sourate 36 verset 13

Sourate 36 verset 14

Sourate 36 verset 15

Sourate 36 verset 16

Sourate 36 verset 17

Sourate 36 verset 18

Sourate 36 verset 19

Sourate 36 verset 20

Sourate 36 verset 21

Sourate 36 verset 22

Sourate 36 verset 23

Sourate 36 verset 24

Sourate 36 verset 25

Sourate 36 verset 26

Sourate 36 verset 27

Sourate 36 verset 28

Sourate 36 verset 29

Sourate 36 verset 30

Sourate 36 verset 31

Sourate 36 verset 32

Sourate 36 verset 33

Sourate 36 verset 34

Sourate 36 verset 35

Sourate 36 verset 36

Sourate 36 verset 37

Sourate 36 verset 38

Sourate 36 verset 39

Sourate 36 verset 40

Sourate 36 verset 41

Sourate 36 verset 42

Sourate 36 verset 43

Sourate 36 verset 44

Sourate 36 verset 45

Sourate 36 verset 46

Sourate 36 verset 47

Sourate 36 verset 48

Sourate 36 verset 49

Sourate 36 verset 50

Sourate 36 verset 51

Sourate 36 verset 52

Sourate 36 verset 53

Sourate 36 verset 54

Sourate 36 verset 55

Sourate 36 verset 56

Sourate 36 verset 57

Sourate 36 verset 58

Sourate 36 verset 59

Sourate 36 verset 60

Sourate 36 verset 61

Sourate 36 verset 62

Sourate 36 verset 63

Sourate 36 verset 64

Sourate 36 verset 65

Sourate 36 verset 66

Sourate 36 verset 67

Sourate 36 verset 68

Sourate 36 verset 69

Sourate 36 verset 70

Sourate 36 verset 71

Sourate 36 verset 72

Sourate 36 verset 73

Sourate 36 verset 74

Sourate 36 verset 75

Sourate 36 verset 76

Sourate 36 verset 77

Sourate 36 verset 78

Sourate 36 verset 79

Sourate 36 verset 80

Sourate 36 verset 81

Sourate 36 verset 82

Sourate 36 verset 83


Parole de Dieu révélée à Sayyidina Muhammad, paix et prière soit sur lui.