القُرْآن

Français عربية 日本語
< سورة سابقةملخصسورة التالية >

Basmalah


Sourate 84 verset 1

Sourate 84 verset 2

Sourate 84 verset 3

Sourate 84 verset 4

Sourate 84 verset 5

Sourate 84 verset 6

Sourate 84 verset 7

Sourate 84 verset 8

Sourate 84 verset 9

Sourate 84 verset 10

Sourate 84 verset 11

Sourate 84 verset 12

Sourate 84 verset 13

Sourate 84 verset 14

Sourate 84 verset 15

Sourate 84 verset 16

Sourate 84 verset 17

Sourate 84 verset 18

Sourate 84 verset 19

Sourate 84 verset 20

Sourate 84 verset 21

Sourate 84 verset 22

Sourate 84 verset 23

Sourate 84 verset 24

Sourate 84 verset 25


Parole de Dieu révélée à Sayyidina Muhammad, paix et prière soit sur lui.


Bon Ramadhan 2018 à tous

Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Âme Horizon est très heureux de vous annoncer le début du ramadan pour ce jeudi 17 mai 2018, que Dieu bénisse ce mois pour nous tous et nos...